Tamiya #19446 - 1/32 Great BlastSonic (AR Chassis)  [19446]

Tamiya #19446 - 1/32 Great BlastSonic (AR Chassis)
Write a review
Tamiya #19446 - 1/32 Great BlastSonic (AR Chassis)
Tamiya #19446 - 1/32 Great BlastSonic (AR Chassis)
Tamiya #19446 - 1/32 Great BlastSonic (AR Chassis)

Price:

NZD$19.71

Brand:
Tamiya
Model:
19446
Condition:
Brand New
Tamiya item 19446 - Great BlastSonic Racing Mini 4WD Mini 4WD Series assembly kit

#19446 Great BlastSonic AR Chassis - Tamiya 1/32

Copyright © 2008-2018 rcjaz.co.nz. All rights reserved