#25186 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set - Tamiya 1/35  [25186]

Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set

Price:

NZD$73.19

Brand:
Tamiya
Model:
25186
Condition:
Brand New
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
Write a review
Tamiya item 25186 - JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set - 1/35 scale Tanks Military Series assembly kit
#25186 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set - Tamiya 1/35

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.nz. All rights reserved